دانشجویان مهندسی تکنولوژی ساختمان

پژوهشکده سوانح طبیعی

مصوبه کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

- دانش آموختگان رشته های اصلی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از 12 باشد . در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می‌توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند .

2- فارغ التحصيلان كارشناسي رشته مهندسي علمي – كاربردي عمران – تأسيسات آبي ( يا ساختمانهاي آبي ) از دانشگاه شهيد عباسپور در صورت ارايه مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي توانند پروانه اشتغال به كار در رشته مرتبط با مهندسي عمران دريافت نمايند.

3- به فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ناپيوسته عمران- عمران ( بورسيه جهادسازندگي ) از دانشگاه صنعتي اميركبير با ارزشيابي معادل كارشناسي عمران ، پروانه اشتغال به كار در رشته مرتبط با مهندسي عمران تعلق مي گيرد.

4- به فارغ التحصيلان كارشناسي مهندسي عمران – راهداري از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال به كار در رشته مرتبط با مهندسي عمران با حدود صلاحيت فقط نظارت در پايه 3 ، تعلق مي گيرد.

5- به فارغ التحصيلان كارشناسي مهندسي عمران – آب با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه و يا عمران – زلزله پروانه اشتغال به كار در رشته مرتبط با مهندسي عمران با حدود صلاحيت نظارت برحسب سنوات ومحاسبات حداكثر در پايه 2 ، با رعايت كليه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرايي آن تعلق مي گيرد.

6- به فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي ( مهندسی عمران – آب ) كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي آبياري باشند ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با عمران تعلق نمي گيرد.

7-  به فارغ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران تعلق می‌گیرد.

8- به فارغ التحصیلان رشته علمی - کاربردی ساختمان و يا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.

9- به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و يا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان و يا عمران فقط پروانه اشتغال به كار مهندسی دررشته مرتبط با عمران تعلق می‌گیرد‌.

10- به فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك – مكانيك ماشينها از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق مي گيرد.

11- به فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك – كشتي سازي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق نمي گيرد.

12- به فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك –  نيروگاه پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق نمي گيرد.

13- به فارغ التحصيلان رشته مكانيك – ساخت و توليد پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق نمي گيرد.

14- به فارغ التحصيلان كارشناسي مهندسي شيمي – طراحي فرآيندها ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق نمي گيرد.

15 - به فارغ التحصيلان رشته كارشناسي پيوسته مهندسي مكانيك – تهویه و تبرید پروانه اشتغال به كار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق مي گيرد.

16 - به فارغ التحصيلان رشته كارشناسي پيوسته مهندسي مكانيك – تأسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال به كار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق مي گيرد.

17- به فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك – اتومكانيك پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق نمي گيرد.

18- به فارغ التحصيلان رشته كارشناسي ناپيوسته تأسيسات حرارتي و برودتي و رشته تهويه مطبوع ( علمي – كاربردي ، تكنولوژي و ... ) پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته مرتبط باتأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق مي گيرد .

19 - به فارغ التحصيلان رشته کارشناسی مهندسي جریه راه آهن پروانه اشتغال به كار مهندسي در شته مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق مي گيرد.

20- فارغ التحصيلان كارشناسي پيوسته مهندسي شبكه هاي انتقال و توزيع و يا كارشناسي پيوسته مهندسي علمي – كاربردي شبكه‌هاي انتقال و توزيع در صورت ارائه مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري مي‌توانند پروانه اشتغال به كار مهندسي تأسيسات برقي ساختمان دريافت نمايند.

21- به فارغ التحصيلان رشته كارشناسي ناپيوسته شبكه هاي انتقال و توزيع ( علمي – كاربردي ، تكنولوژي و ... ) پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته مرتبط با تأسيسات برقي ساختمان تعلق مي گيرد.

22- به فارغ التحصيلان رشته كارشناسي مهندسي پزشكي ( بيوالكتريك ) پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با تأسيسات برقي ساختمان تعلق نمي گيرد .

23- به فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته مهندسي كنترل و ابزار دقيق و مهندسي تكنولوژي كنترل و ابزار دقيق پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته مرتبط با تأسيسات برقي ساختمان تعلق مي گيرد .

24 – فارغ التحصیلان مهندسی کاربردی برق – قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تایید مدارک تحصیلی از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند .

25- به فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته رشته علمي – كاربردي معماري و مهندسي تكنولوژي معماري از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، پروانه اشتغال به كار مهندسی دررشته مرتبط با معماري تعلق مي گيرد.

26- به فارغ التحصيلان رشته جغرافيا و برنامه ریزی شهری ، پروانه اشتغال به كار شهرسازي تعلق نمي گيرد.

27- فارغ التحصيلان رشته خط و ابنيه ويا خط و سازه هاي ريلي از دانشگاه علم و صنعت ايران مي توانند پروانه اشتغال به كار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود صلاحيت نظارت حداكثر پايه سه بدون امكان ارتقاء، دريافت نمايد.

28- به فارغ التحصيلان رشته تكنولوژي آباداني روستا از مؤسسه آباداني و توسعه روستاها و يا دانشگاه شهيد بهشتي فقط پروانه اشتغال به كار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود صلاحيت نظارت حداكثر تا پايه سه تعلق مي گيرد.

29- به فارغ التحصيلان كارشناسي مديريت شهري هيچگونه پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با معماري تعلق نمي گيرد.

30- نحوه بررسي و تعيين وضعيت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي براي دارندگان مدارك تحصيلي مقاطع كارداني و كارشناسي كه عنوان رشته تحصيلي درج شده در دانشنامه ايشان در هر دو مقطع مذكور عيناً يكسان مي باشد همانند دارندگان مدارك كارشناسي پيوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن مي باشد.

31- به استناد تصويب نامه شماره 77549/33120  مورخ 3/12/84  هيأت محترم وزيران و همچنين رأي شماره 198 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمي شماره 18719 مورخ 20/3/88 كشور ، درخصوص دارندگان مدارك تحصيلي از سازمان  امور اداري و استخدامي كشور، صدور يا ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي براي اين دسته از متقاضيان امكان پذير نيست.

32- مقرر گرديد معرفي دانش آموختگان رشته مرتبط براي گذرانيدن كسر واحد ها ي درسي خود به منظور دريافت صلاحيت رشته اصلي مهندسي تا اطلاع ثانوي كان لم يكن مي باشد.

33- مدارك لازم جهت طرح و بررسي در كميسيون هم ارزي رشته ها ، مطابق پيوست 2 مي باشد .

34- به دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد در هر يك از گرايشهاي عمران كه مدرك كارشناسي آنها در موضوع رشته عمران نباشد ، با توجه به عدم گذرانيدن 70%  از واحدهاي كارشناسي عمران هيچگونه پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با عمران تعلق نمي گيرد.

35- به دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي مرتبط با مهندسي عمران كه داراي مدرك كارشناسي ارشد سازه و زلزله باشند ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته مرتبط و با صلاحيت نظارت برحسب سنوات و محاسبات حداكثر تا پايه 2 تعلق مي گيرد.


 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 17:53  توسط خلیل شیری  |